Festes de Sant Domingo 1997

 
S A L U T A C I Ó  d e l   P r i o r   d e l   C o n v e n t
Un any més tenim l'oportunitat de celebrar les ja quatre vegades centenàries festes de Sant Domingo. Des de l'any 1.577, Manacor celebra sense interrupció la memòria d'un dels homes més influents de la història de l'església. 

El nostre poble ha sabut honrar Sant Domingo com un del seus patrons, que ho és, amb dignitat i profunda devoció al llarg dels segles. 

Manacor, més que mai, necessita l'ajut i la inspiració que Sant Domingo li pot donar. Ell que va eser un home evangèlic, atent als problemes dels homes, ple de compassió cap als que sofrien per les causes que fossin, ens impulsa, amb la seva intercessió a renovar la nostra societat des dels valors que realment la poden conduir cap els d'un poble més solidari, mes just i més atent als reptes dels nostres temps, que són molts. Front als desànims, front a les necessitats de la nostra joventud, front a les dificultats de la família, devant la falta de solidaritat del nostre veinatge, front al caciquisme latents i devant les manques que sofrim... 

Sant Domingo ens anima a mirar confiadament cap el futur, a unir les forces entre tots els que vivim i estimam el nostre poble, a no cedir devant el desànim, devant la manca d'esperances, a mobilitzar la gent jove per a que prengui les regnes del futur sense por i apoiant-nos damunt els valors que valen la pena...els valors de Regne de Déu: Pau, Justícia, Amor, Solidaritat, Veritat, Confiança, Esperança i Reconciliació. 

Vos convit, un any mes a celebrar amb alegria aquestes les nostres festes en honor a Sant Domingo. Que ell vos beneesqui a tots. 

 Fr. Joan José Llamedo González, o.p.  Prior.
 
Vetllada de Ball de bot


A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears