S A L U T A C I Ó   d e l   P r e s i d e n t   d e   l ' A s s o c i a c i ó   d e   V e ï n a t s

Benvolguts amics.

Històricament es diu que la fundació del Convent de Manacor marcà el futur del nostre poble. Una prova d’aquestes és que el Convent sempre ha tengut les portes obertes a tot aquell manacorí o entitat manacorina que se li ha acostat.

Les festes de Sant Domingo d’enguany s’han aplaçat perquè Manacor pugui gaudir plenament de les Fires i Festes de Primavera. La col•laboració i la predisposició de contribuir en el present i futur del nostre poble és tònica palpant del Convent de Manacor.

L’any passat a la meva salutació deia que per primera vegada les campanes no repicarien a la sortida dels Moretons i Gegants, motivades per les obres del Convent. Al final, la meva condició humana s’equivocà i la mà de Sant Domingo va fer possible que seguint les tradicions quatre vegades centenàries, a la sortida de Moretons, Gegants i s’Alicorn les campanes esclatassin un any més.

Aquestes festes d’enguany celebren la finalització de les obres de restauració del Convent. Per tant, gaudirem d’un Convent hermós, cuidat i així hem garantit que els nostres hereus puguin tenir el privilegi de contemplar l’edifici que nosaltres estimam.

Estau tots convidats a participar de la festa, a acompanyar els Moretons, a mantenir les tradicions i a aprofitar aquestes hores tots junts per mantenir l’unió entre els veïnats, és a dir, un fet tant manacorí com veinadejar.

Molts d’anys!
Antoni Oliver Perelló
President

 
S A L U T A C I Ó  d e l   R e c t o r

Enguany les festes de sant Domingo han sofert un canvi de calendari condicionat per altres actes socials i religiosos (fira, carrosses, festa del Sant Crist) prevists tots ells pel mes de maig.

La basculació de dates de les nostres festes dominicanes no ha de suposar però, de cap manera, una pèrdua d’interès o participació per part de tots els que es consideren feels “conventers”. En realitat les festes les fan, viuen i gaudeixen les persones encara que hi hagi hagut modificació en les dates de la celebració habitual.

Enguany, encara que estiguem en plena crisi econòmica, tindrem el goig de poder veure acabades les obres, realitzades en el convent durant dos anys i vuit mesos (teulada, restauració de la façana i el campanar, impermeabilització de terrats sobre les capelles, tancament dels cruis de la capella del Roser...)

Unes obres del tot necessàries per conservar aquest edifici tan emblemàtic del nostre patrimoni manacorí. Unes obres que s’han pogut dur a terme gràcies a les institucions autonòmiques, insulars i locals: Conselleries d’Obres Públiques, de Medi Ambient; Consell Insular, Ajuntament de Manacor, i l’empresa constructora Artigues-Truyols. També, i per suposat, amb la col•laboració de molts de feligresos i ciutadans que, amb les seves aportacions bé en metàl•lic bé amb la participació als diferents actes celebrats pro obres, han ajudat a aconseguir els objectius proposats.

Que les festes d’enguany siguin, doncs, l’ocasió més propícia per agrair la col•laboració de tots.

Serveixi aquesta salutació per convidar-vos als diferents actes i, de manera especial, al tridu dedicat a Sant Domingo que tindrem el dijous i el divendres a les 19’00h. i que culminarà amb l’ofici solemne també a les 19’00h. presidit pel Vicari Episcopal d’Assumptes Econòmics Mn. Joan Servera Terrassa.

Aquesta celebració serà en acció de gràcies per les obres realitzades i l’ocasió per poder agrair la col•laboració de tots. A continuació de la missa, com de costum, hi haurà la processó i la benedicció de l’aigua en el claustre, acompanyats amb l’imprescindible ball dels Moretons.

Que siguin unes festes ben participades. Gràcies i molts d’anys!

Andreu Genovart Orell
Rector

 

P R O G R A M A   D ' A C T E S
D I M E C R E S ,    3    D E   J U N Y   
  A les 19:00 h. 
   Amollada de coets i posada de banderes.
    
  A les 20:30 h
   Pregó de festes
   A càrreg de Juan Lluis Sansó Riera, president de la Confraria del Crist de l'Agonia
   Lloc: Claustre d'es Convent
D I J O U S ,    4   D E   J U N Y  
  A les 19:00 h 
   Tridu de Sant Domingo. 
   Celebració de l’Eucaristia a l’Església de Sant Vicenç Ferrer
    
  A les 19:30 h  Trobada amb la Gent Major de la Barriada
D I V E N D R E S ,    5   D E   J U N Y 
  A les 18:00 h 
   Amollada de coets, sortida dels Moretons, s'Alicorn, els Gegants i els Caparrots. 
   Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
   Recorreran els barris de s'Antigor i es Tren, tornant al Convent pel barri d'es Convent
  A les 19:00 h 
   Tridu de Sant Domingo 
   Celebració de l'Eucaristia a l'Església de Sant Vicenç Ferrer. 
    
  A les 20:30 h 
   Vetllada lírico-cultural
   - Presentació del DVD “Guillem Cifre, un sant que no anava a missa”
   - Concert de Música de Cambra, duo de clarinet i piano:
             - Joan Sempere Donet, clarinet
             - Joan F. Cortés i Ribot, piano
   Lloc: Claustre d’Es Convent
   Organitza i patrocina: Colonya Caixa Pollença i Associació Cultural Sant Domingo
D I S S A B T E ,    6    D E   J U N Y 
  A les 10:00 h 
   Amollada de coets, sortida dels Moretons, s’Alicorn, els Gegants i els Caparrots. 
   Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
   Recorreran Es Centre i la Plaça de ses Verdures 
    
  A les 19:00 h 
   MISSA DE SANT DOMINGO, presidida pel Vicari Episcopal Mn. Joan Servera
   Acte seguit, Processó i ball dels Moretons, acompanyats de la Banda de Música de Manacor. 
   Lloc: Església de Sant Vicenç Ferrer 
    
  A les 20:30 h 
   SOPAR POPULAR DE COMPANYERISME 
   Per col·laborar, podeu entregar les coques des de les 16:00 a les 19:00 hores, al Centre Cultural Font i Roig 
    
  A les 21:30 h 
D I U M E N G E ,    7   D E   J U N Y
 
 

Dia 30 de Maig, dins les 
Fires i Festes de Primavera 2009
IX Trobada de Gegants a Manacor
 
10:00 -  Plantada dels Gegants a la Plaça de Sa Mora 
10:30 -  Cercaviles pels carrers Lleó XIII, Plaça de Sant Jaume, Joan Lliteres i Sa Bassa 
12:00 -  Ballada de tots els Gegants participants a la Plaça de Sa Bassa 
 
P R E G Ó,   a  c à r r e g   d e   J u a n   L l u i s   S a n s ó   R i e r a

Benvolgudes autoritats. Ciutadans i ciutadanes de Manacor. Veïnats i veïnades!

Vivim a un poble amb tanta d’història! Això sols no caldria que ho digués, crec que ho sabeu prou, però ho vull recordar, perquè hi ha molta gent que hi viu i que s’hipasseja que no s’adona que per aquests carrers, tan plens d’històries i de vivències, ens han arribat unes festes que són el mateix procés que configura la ciutat de Manacor.

Voldria esmentar la llunyana en el temps Torre de s’Antigor, que dóna nom al nostre barri. Aquesta torre estaria situadaal carrer Nou per devers can Rafalino.

També cal fer referència a la fundació del convent de Sant Vicenç Ferrer el 1576, que ens donà la fe i la idiosincràsia de la barriada.

I les festes, amb les seves imatges: gegants, moretons i s’Alicorn, o els antics cavallets, avui desapareguts, que al segle XVIII ballaven per a sants i bisbes. I què me’n deis, de l’antiga creu de s’Antigor, edificada pel cirurgià Antoni Barceló “Pasturana” el 1598, que presidia les ballades de la festa de Sant Domingo enmig d’una contrada de gerreries i terrissers. A final del segle XVIII o principi del XIX, per indicar on es feia el ball l’anomenen com a la creu de s’Antigor, lloc on més tard s’hi va fer un pou.

I parlant d’aigua, ja que la nostra barriada sempre ha tengut relació amb aquest element, cal citar el pou de s’Antigor, la cisterna del claustre, la sínia dels frares, la possible existència d’uns rentadors al carrer de la Pau amb un pou, i el pas del torrent de sa Cabana, avui pràcticament cobert. Tanta relació amb l’aigua no podia faltar a la festa, per això és beneïda després de l’ofici del Sant.

Avui encara podem trobar elements que ens recorden tot aquest passat. I és un patrimoni que cal preservar. Tenim can Morey al carrer de n’Amador, can Duro al carrer de la Pau, can Canova i can Reüll al carrer del Baix Riera, can Rafalino i can Troncoso al carrer Nou, i en aquest mateix carrer trobareu el local dels castellers o la seu de l’IBAS,antic casal de la família Cotoner. A la barriada també hi ha les posades dels Cabanells o de Son Moro, casals com can Fiol, can Secorrat, o l’antic casal dels Peretó, avui convent de les Franciscanes. I no puc deixar d’esmentar els desapareguts casals de can Morey, can Llunes o ca la Gran Cristiana, antic casal dels Andreu on s’aixoplugà la primera comunitat de Dominics l’any 1576, abans de construir el convent. Tenim el poc que resta del casal del metge Riera, situat al carrer del Fum. I, finalment, moltes altres cases de caire més popular que donen caràcter i identitat als nostres carrers.

No voldria deixar de banda tota la gent que hi viu, ja que pràcticament ens coneixem com si fóssim una gran família.

Totes aquestes vivències sempre florien quan arribaven les festes. La gent es trobava al carrer o al convent. Sentir la música dels moretons i les macetes és refer, any rere any, aquesta vivència concentrada en aquell moment. Cada any es fa viva la tradició, i és el que has viscut des de ben petit.

I encara no he parlat del convent, que és el més emblemàtic de la nostra realitat. Anar a missa, fer d’escolà, jugar pel claustre, pujar al campanar o per les voltes sempre ha estat part de nosaltres. El convent és un edifici que ha aglutinat els que formam part d’aquesta comunitat. És també on hem rebut gran part de la nostra formació, com a persones i com a cristians. Els pares sempre ens ajudaven a aquest mester.

Personalment, tenc molt bon record del Padre José Quilez; de frai Gregorio; el Padre Emiliano; el Padre Manolo; la bondat del Padre Miquel Àngel Requena; el Padre Julián Garcia, que em va fer estimar la història; el Padre Gabriel Bauçà, que em féu participar a les festes per primera vegada; en Pere Sánchez; en José Antonio Heredia; en Pasqual Notari; i, evidentment, en Toni Miró, que ens engrescà en la creació del Casal de la Pau, on treballàrem en la formació d’infants i joves, i amb el qual participàrem, durant prop de deu anys, en la vida de la barriada i el convent.

També vull esmentar la confraria del Crist de l’Agonia, que l’any que ve complirà el vint-i-cinquè aniversari, i enguany s’ha restaurat la imatge del titular. Va ser gent de les diverses barriades que formaven l’antiga parròquia de Sant Josep que s’engrescà entorn del convent per constituir aquesta confraria.

Per acabar, només em queda donar-vos les gràcies per haver vengut i haver-me escoltat, i que la festa sigui viscuda com cal.

Ja sonen les músiques, ja ondegen les banderes, ja ballen els moretons. Així és la nostra festa. Molts d’anys i bones festes!


C o n c e r t   d e   l a   B a n d a   M u n i c i p a l   d e   M ú s i c a   d e   M a n a c o r
Programa del concert: 
 
  F e s t e s   d e   S a n t   D o m i n g o   2 0 0 9  
 
Concert
Banda Municipal de Música de Manacor
- Director: Miquel Bauçà - 

Programa

I Part

    Marxa Militar - F. Schubert

    El Caçador Furtiu (obertura) - C. M. Weber

    Dansa Hongaresa no. 5 - J. Brahms

    L'Arlésienne (suite) - G. Bizet
       - Minuetto
       - Farandola

II Part

    El Carnaval dels Animals (suite) - C. Saint-Saëns
       1. Introducció i Marxa Reial dels Lleons
       2. L'Elefant
       3. El Cucut lluny del bosc
       4. Fòssils
       5. El Cigne
       6. Final

 


I m a t g e s   d e   l e s   f e s t e s
                 


 
R e t a l l s   d e   P r e m s a

   Cent per Cent no. 327, 05/06/2009: Els Moretons tornen a sortir per les festes de Sant Domingo
   Diari de Balears, 06/06/2009: Moretons!
   Diari de Mallorca, 06/06/2009: Los ´moretons´ no faltan a su cita con las fiestas de Sant Domingo
   Última Hora, 06/06/2009: Los 'Moretons' anuncian fiesta mayor
   7Setmanari no. 1173, 12/06/2009: El ball dels moretons és seguit per desenes d'al·lots
   7Setmanari no. 1173, 12/06/2009: Emotiu homenatge a Guillem Cifre de Colonya
   Cent per cent no. 328, 12/06/2009: Sant Domingo: tornen els Moretons, torna l'AlicornA.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears