Reglament de la Colla Gegantera de Sant Domingo

Art. 1
L’Associació de Veïnats d’es Convent, es Centre, es Tren i s’Antigor, disposa d’una colla de gegants, els quals, per a un millor funcionament, es regiran pel present reglament.

Art. 2
Les finalitats de la Colla gegantera són:
    1. El foment i la participació ciutadana en la difusió de la cultura popular.
    2. L’aprofitament i millora dels valors culturals i socials.
    3. La promoció dels costums, bens culturals i senyes d’identitat de la barriada i de Manacor, i de tota la nostra terra.

Art. 3
    1. La colla gegantera depèn de la Junta Directiva de l’Associació de Veïnats.
    2. La colla tendrà autonomia pròpia, sempre baix la supervisió de la Junta Directiva de l’Associació.
    3. Les decisions de les sortides a realitzar les prendran els membres de la colla, posant-lo en coneixement de la Directiva de l’Associació, qui donara l’autorització o la rebutjarà.
    4. Es donarà compte de les sortides que ha realitzat la colla a l’Assemblea General anual.

Art. 4
    1. S’entén com a “geganter” aquella persona física que col·labora portant en les sortides als gegants, o bé tota aquella persona que col·labori d’una manera especial amb els gegants.
    2. Així mateix, s’entén “xeremier” o “tamboriner” tota persona que tocant l’instrument acompanya als gegants en les seves sortides.
    3. Per formar part de la colla com a geganter, aquest haurà de ser soci de l’Associació de Veïnats, i caldrà fer una sol·licitud per escrit al Cap de Colla, segons model de l’annex d’aquest Reglament.

Art. 5
La colla disposarà d’un registre de sortides.

Art. 6
Tots els obsequis, records, i altres objectes i/o reconeixements que siguin entregats a la colla en les diferents trobades i/o actes on participin els gegants o la Colla passaran a formar part del patrimoni de l’Associació de Veïnats.

Art. 7
    1. Els càrrecs directius de la colla seran els mateixos i amb les mateixes persones que els de l’Associació.
    2. La colla gegantera composta pels següents òrgans personals:
        a. El Cap de Colla
        b. El Segon Cap de Colla
        c. El Secretari
        d. El tresorer
        e. Els Geganters
        f. Els Músics
    3. Els càrrecs podran ser delegats amb l’autorització de la Junta Directiva de l’Associació, a qualsevol membre de la Colla que així ho accepti, i ho seran mentre els càrrecs de la Junta siguin vigents, cessant en cas de canvis dels càrrecs de la Junta.
    4. En el cas de que els càrrecs de Cap de Colla i/o Secretari es deleguin, els documents realitzats per aquests requeriran del vist i plau dels President i Secretari de l’Associació de veïnats.
    5. Si es delega el càrrec de Tresorer, els documents de pagament precisaran de la signatura del President de l’Associació.

Art. 8
    1. Correspon al Cap de Colla les funcions representatives de la Colla Gegantera, vetllant pel compliment dels Estatuts de l’Associació de Veïnats des Convent, es Centre, es Tren i s’Antigor, així com el present Reglament.
    2. El Segon Cap de Colla substituirà el cap de Colla en la seva absència.
    3. Correspon al secretari la redacció de document i la gestió administrativa de la colla.
    4. El tresorer realitzarà la funció de dur el control de les entrades i sortides, la custodia dels fons, i portarà la comptabilitat.

Art. 9
    1. La colla disposarà de pressupost propi. Els recursos econòmics de l’agrupació es nodriran de:
        a) subvenció de l’Associació de Veïnats
        b) les subvencions oficials o de particulars
        c) altres ingressos que puguin obtenir-se
        d) convenis que signi l’Associació de Veïnats
    2. L’estat de comptes estarà a disposició de la Junta Directiva.

Art. 10
Les funcions de la Colla gegantera seran els següents:
    1. La gestió i custodia dels gegants de l’Associació.
    2. Col·laborar amb l’organització dels actes on participin els gegants.
    3. La participació portant a la parella de gegants al municipis que es convidin.
    4. Presentar una memòria anual de les sortides.

Art. 11
Qualsevol imprevist que surti serà resolt per la Junta directiva, sense possibilitat d’apel·lació.

Art. 12
L’anagrama de la colla serà el mateix que el de l’Associació de Veïnats.
 

Annex: Pijau aquí per a veure l'imprès de sol·licitud d'entrada a la Colla

A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears