COLLA GEGANTERA DE SANT DOMINGO
MANACOR – ILLES BALEARS

D. amb DNI ,
domiciliat a carrer , número pis porta

Vist el reglament de la Colla Gegantera de Sant Domingo,

SOL·LICIT

Formar par de la mateixa com a:

Geganter
Geganter portador
Xeremier
Tamboriner
(marqui el que procedeixi)

 

Manacor, de de

Signat:

 

(acompanyar de la signatura del Pare o Tutor per a menors d'edat)

Sr. Cap de Colla de la Colla Gegantera de Sant Domingo. Manacor.

A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears