Bon dia
A.V.V. D’ES CONVENT, ES CENTRE,
ES TREN I S’ANTIGOR
NOVEMBRE DE 2000
BUTLLETÍ NÚMERO 8
  A LA FI S’HA ACONSEGUIT:
 
 
O P E R A C I Ó   D E   R E G U L A C I Ó   D ’ E S T A C I O N A M E N T   (O.R.A.)

Amb molt de temps de retràs, està previst que es posi en funcionament l’ORA (estava previst que comencés a funcionar dins el setembre d’enguany). Aquest sistema d’aparcament afecta a molts de carrers de la nostra barriada. Això implica que per estacionar els vehícles davant ca-nostra haurem de pagar. Per tant, no gaudirem dels mateixos drets que tenen els veinats que no tenen ORA als seus carrers i poden aparcar davant ca-seva gratuitament.

L’Associació ha manifestat el seu malestar davant aquest fet i ha demanat que els residents puguin disfrutar de la tarja de resident, i, per tant, tenir accés a estacionar davant ca-seva. Per aquest motiu, l’Associació ha mantingut converses amb el gerent de l’Empresa Municipal (S.A.M.), que gestionarà el sistema, i ens ha confirmat que s’està estudiant la forma de no perjudicar als veïnats afectats.

Davant la lentitud a la que ens té acostumants l’administració, ja que és molt probable que es posi en marxa l’ORA abans de tenir la solució, hem anunciat que si es posa en funcionament el servei i no podem gaudir de la tarja de resident, no descartam mobilitzacions al respecte, boicotejant la posada en funcionament, sempre dins el civisme i les pautes que la llei ens permet.
 
 
L A   F E D E R A C I Ó   D ’ A S S O C I A C I O N S   D E   V E Ï N A T S

Des del passat 29 de setembre, per gentileza de 7-Setmanari, la Federació té un espai damunt aquest revista. La seva periodicitat és mensual, i surt la primera setmana de cada mes. En ella podem trobar l’extracte de la junta directiva de la Federació celebrada el darrer dijous de cada mes. Des d’aquest espai podem seguir tot allò que dur a terme la Federació, sempre enfocat a defensar els interessos col·lectius dels manacorins.

Des de la seva fundació, el febrer de 1993, la nostra associació forma part de la Federació. La junta directiva de la Federació està formada per dos membres de cada una de les associacions de veïnats feredata. Per tant, en l’actualitat la nostra Associació està representada per dues persones de la Junta Directiva. Durant aquests anys, membres de l’Associació han ostentat càrrecs com a president, vicepresident en la persona d’en Llorenç Gibanel, i el primer secretari de la Federació, en Ramón Llull.

La Federació està associada amb la Federació de Balears, i aquesta amb la C.A.V.E. (Confederació Espanyola d’Associacions de Veïnats). Fa uns anys que a un dels actes de la Confederació, que es celebrà a Madrid amb motiu dels 25è aniversari de la seva fundació, varen assistir a la recepció que va fer en President del Govern, Felipe González, hi varen anar dos membres de la Federació.
 
 
P O L I C I A   D E   B A R R I
 
L’ansiat any 2000 ja està a les portes del tercer trimestre, o el que és el mateix, que entram a la recta de final d’any. A principis d’any la Delegació de Policia Local ens presentava un nou model de Policia. Dins la nova estructura del cos es contemplava la descentralització cap a la costa o l’unitat costanera, que ja ha operat aquest estiu. Està previst també dins aquesta reforma la creació de la Policia de Barri,  unitat que les Associacions de Veïnats veníem reclamant des de fa molt de temps. La segona fase de reforma de la Policia és aquesta Policia de Barri, prevista pel principi de l’any 2001. Amb aquesta remodelació policial els ciutadans de Manacor disposaran d’una persona dins la seva vida quotidiana de barriada, tenint en tot moment una ajuda pel que faci falta. El que també es una realitat és l’unitat del Cos Nacional de Policia amb La Policia de Proximitat, que, en combinació amb el Ministeri de Treball i d’Afers Socials i el Ministeri de l’Interior, han crea aquesta unitat de policia. Són aquestes motos que circulen per dins Manacor, una policia al costat del ciutadà, que en qualsevol moment vos podeu dirigir a ells, ja que la seva missió és la d’ajudar-nos en la mesura del que faci falta. Des d’aquest espai volem felicitat a la Policia de Proximitat del cos de la Nacional i a la vegada que animam al nostre cos de Policia Local a seguir amb aquest projecte de la policia del segle XXI.
 
 
N O V A   I L · L U M I N A C I Ó   D E   S A   P L A Ç A   D ’ E S   C O N V E N T

Fa uns anys que a un poste de GESA hi ha instal·lats dos focos per il·luminar la façana de l’església d’es Convent. Aquest punt de soport es retirarà a causa a la finalització d’unes obres particulars. Per aquest motiu, l’Associació s’ha adreçat a l’Ajuntament demanant una il·luminació definitiva pel conjunt arquitectònic Convent – Ajuntament. Les gestions ens han duit a que s’hauria d’instal·lar un sistema pensat expressament per l’il·luminació de monuments històrics. Els informes dels tècnics de l’Ajuntament han aconsellat el tipus que podeu veure a la fotografia, i d’aquesta manera no solsament s’il·luminaria el Convent i l’Ajuntament, sinó també el monument als Moretons i, fins i tot, el nou edifici d’oficines de l’Ajuntament, una vegada que aquest estigui obert. Així, podrà quedar una plaça, la Plaça de l’Ajuntament, digne de la capital de comarca.

Posats en contacte amb el batle, ens ha manifestat la seva conformitat i estudi del projecte, ja que això implica una inversió. El batle s’ha compromès a fer tot el possible per poder veure realitzada la idea, i segons darreres informacions s’està parlant d’inaugirar-la a principis de gener.


A.VV. d'es Convent, es Centre, es Tren i s'Antigor - Manacor - Illes Balears